Café A101

ผู้เขียน หัวข้อ: หมอนัด ถือว่าลาป่วยหรือไม่  (อ่าน 625 ครั้ง)

CHA-NOM

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 12
    • ดูรายละเอียด
หมอนัด ถือว่าลาป่วยหรือไม่
« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2020, 09:46:45 PM »
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ เป็นบทบัญญัติที่ กาหนดให้ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยการลาป่วยตั้งแต่สามวันทางานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดง ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ

ทั้งนี้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ ไม่ได้มีการกาหนดนิยามคาว่า “วันลาป่วย” หรือ “ป่วย” ไว้

จึงต้องพิจารณาความหมาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ให้ความหมายของคาว่า “ป่วย” หมายถึง รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้ หรือเหตุอื่นใดที่ทาให้รู้สึกเช่นนั้น

ทั้งนี้ประกอบกับกฎหมายมีเจตนารมณ์ ในการกาหนดวันลาป่วยเพื่อให้ลูกจ้างได้มีโอกาสหยุดพักรักษาตัวในขณะที่เจ็บป่วย เพื่อให้สุขภาพฟื้นคืน สภาพเดิมพร้อมที่จะกลับมาทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามปกติ

ลูกจ้างป่วย เป็นโรคไตจะต้องรักษาโดยการฟอกไตตามที่แพทย์นัดโดยมีกาหนดสัปดาห์ละ ๓ วัน ทำให้ลูกจ้างต้องหยุดงาน ในวันที่ต้องไปฟอกไต ตามที่แพทย์นัดนั้น เป็นการลาเพื่อรักษาโรค เนื่องจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง และเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่ลูกจ้างขอลากับนายจ้าง

โดยขณะนั้นลูกจ้าง ยังคงมีอาการเจ็บป่วย รู้สึกไม่สบายและสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะอาการเจ็บป่วยจากโรคไต อันเป็นสาเหตุให้ลูกจ้างไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามปกติ

กรณีนี้วันลาดังกล่าวจึงถือว่า เป็นวันลาป่วยตามมาตรา ๓๒ แห่ง พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ ซึ่งลูกจ้างสามารถขอลาป่วยกับนายจ้างได้ แต่ต้องเท่าที่ป่วยจริงเท่านั้น และเมื่อลูกจ้างได้ลาป่วยตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างสำหรับวันลาป่วยแก่ลูกจ้างตามมาตรา ๓๒ เท่าอัตราค่าจ้าง ในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วันทางาน

ดังนั้น เมื่อการลาไปฟอกไต ตามแพทย์นัดถือเป็นวันลาป่วย ลูกจ้างก็มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างระหว่างวันลาป่วย แต่จะได้รับเพียง ๓๐ วันทางาน ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ข้อสังเกต
-คดีนี้เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าขณะที่ลาป่วยนั้น ลูกจ้างมีอาการป่วยจริง จะแตกต่างกับกรณีลาไปตรวจสุขภาพ หรือลาไปติดตามอาการป่วย ซึ่งในขณะที่ลานั้นไม่แน่ว่าลูกจ้างยังมีอาการป่วยหรือไม่  ซึ่งไม่น่าจะลาป่วยได้

วิธีแก้ปัญหา แอดมินขอแนะนำให้ลูกจ้างที่ไปตรวจสุขภาพ หรือไปติดตามอาการหากพบว่ามีอาการป่วยอยู่ ก็ควรขอใบรับรองแพทย์มายื่นกับนายจ้างเพื่อขอลาป่วย

-คดีนี้พอได้หลักว่าหมอนัดที่จะลาป่วยใด้ ต้องป่วยในขณะที่ลา ซึ่งเป็นลักษณะป่วยเรื้อรัง

ที่มา: ข้อหารือกองนิติการ ที่ รง ๐๕๐๕/๑๖๐๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

___
https://www.facebook.com/265489857320459/posts/859110234625082/